Beste Vrienden,

Dit jaar startte Amma’s Europatour kort na haar verjaardag. Daarom ontving u daarover nog geen nieuwsbrief. In een recente Matruvani* stond een verslag van Amma’s verjaardag dat heel toepasselijk is voor deze adventperiode.
*Matruvani = maandelijks tijdschrift vanuit Amritapuri

Wij wensen u hartverwarmende kerstdagen toe.

Vrienden van Amma


Toewijding aan dharma* : Amritavarsham66

* dharma = In het hindoeïsme heeft de term ‘dharma’ vooral betrekking op het juiste handelen, op de juiste tijd, op de juiste manier én om de juiste redenen, volgens de universele wetten van de menselijke natuur; wat tot tevredenheid, geluk en voorspoed zal leiden.

“Hoewel dit een tijd van feestelijk vieren is, voelt Amma veel pijn, als ze denkt aan alle mensen in de hele wereld die lijden als gevolg van natuurrampen, rellen en geweld.”
Met deze woorden begon Amma de lezing die ze op haar verjaardag gaf. Haar woorden echoën haar visie, welke ze de afgelopen jaren al vaak heeft herhaald: “Zowel de menselijke geest als de natuur bevinden zich in een onrustige toestand.” Als deze situatie niet verandert, zullen we nooit meer kunnen genieten van een vredige gemoedsrust en de zegeningen van de natuur. Om deze verandering teweeg te brengen, is goddelijke genade nodig. Genade kunnen we enkel verdienen door de noodzakelijke inspanningen te leveren.”
Amma zegt: “God zal niet zomaar iets aan iemand geven, als die persoon zich er niet voor inzet. Eigen inspanning en genade zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer je met overgave en discipline ‘tapas’ (onthechting) beoefent, zul je ervaren hoe goddelijke genade bij je binnen stroomt.

Alle initiatieven en hoogtepunten van Amma’s verjaardagsplechtigheden hebben één ding gemeen, ze zijn verbonden met dharma. Amma benadrukte dan ook de noodzaak van dharma-bodha : “het bewustzijn van wat wel en wat niet gedaan moet worden… Dit bewustzijn is van vitaal belang als we ervoor willen zorgen dat al onze sociale interacties aan anderen evenveel goeds brengen als aan  onszelf.”
De verjaardagsplechtigheden worden dan ook heel treffend Amritavarsham genoemd : ‘een stortvloed van amrita of nektar’. De oude wijzen beschouwden amrita als een godenspijs die hen onsterfelijk maakte. Maar een nobel hart dat anderen onzelfzuchtig liefheeft en dient, zou een waardiger elixir zijn.

Amma pareert elke poging om de schijnwerpers op haar te richten. In plaats daarvan gebruikt zij de viering van haar verjaardag om licht te werpen op de moeilijke situatie van hen die in nood zijn en lijden. Het is dit totale en warmhartige medeleven dat haar geliefd maakt. Ze is de grootste weldoener op het gebied van humanitaire projecten en de echte belichaming van de mantra ‘Lokah samastah sukhino bhavantu’  (Mogen alle levende wezens in het universum het geluk en de vrede vinden).

Amma ziet alle levende wezens niet alleen als één grote familie, zij vormen ook een organisch geheel. Juist daarom voelt en begrijpt zij de pijn van anderen. Amma zegt: “De sleutel tot wereldvrede ligt in ieders handen. Net zoals elk familielid deelt in de verantwoordelijkheid om het huis te beschermen, zo is ieder van ons mede-verantwoordelijk voor wereldvrede. Liefde en eenheid zijn niet vreemd aan de menselijke natuur, ze vormen het ware fundament van het menselijk bestaan … Zolang we onszelf niet bevrijden van onze eigen haat en vijandigheid, zullen al onze pogingen om eeuwige vrede te bereiken, mislukken. Want die pogingen zullen worden bezoedeld door onze individuele voorkeuren en antipathieën … Enkel zij die ware vrede in zichzelf ervaren, kunnen aan anderen vrede brengen.”

En dat is wat Amma doet. Op haar 66ste verjaardag gaf Amma overvloedig. Na een lang ochtendprogramma, startte ze op 27 september in de namiddag met darshan geven. En ze ging hiermee door tot 11 uur ’s morgens, de volgende dag.  Zesentwintig uur zat ze onafgebroken op het podium. Tegen het einde zag Amma er een beetje bleek uit, maar ze straalde vrede en vreugde uit. Geest boven lichaam, geest boven materie… Hoe we het ook noemen, de onmiskenbare waarheid is dat Amma een toonbeeld van vrede is – een vrede die niet wordt beïnvloed door externe omstandigheden, een vrede die alle begrip te boven gaat.
Moge haar woorden en daden ons inspireren om de nodige inspanning te leveren om een dharmische wereld te bevorderen. Moge goddelijke genade onze inspanningen bekronen.

Omdat op Amma’s verjaardag hulp aan noodlijdenden altijd centraal staat, sluiten we deze nieuwsbrief af met een introductie over één van Amma’s projecten. Het is geschreven door een vrijwilliger aan de infostand van het centrum.
Lees meer over ‘Live in Labs.